ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط

سامانه بررسي، پايش و ارزيابي وضعيت خشكيدگي جنگل هاي بلوط غرب كشور

اهمیت و ضرورت مطالعه

جنگل‌هاي زاگرس با مساحت 6 ميليون هكتار با پوشش قرار دادن 11 استان كشور ضمن بهبود كيفيت اقليمي، بيشترين تاثير را در تأمين آب، تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادي و اجتماعي در كشور دارند.

ناحيه رويشي زاگرس به دلايل مستعد اجتماعي، اقتصادي و سياسي منطقه اي كليدي و استراتژيك بشمار مي رود؛ این منطقه 20 درصد خاك كشور را در برميگيرد و 40 درصد آبهاي سطح كشور در آن جريان دارند

شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر اين ناحيه رويشي سبب گرديده تا ساكنان محدوده‌هاي جنگلي براي تأمين نيازهاي معيشت خود به شدت به منابع جنگلي اين عرصه‌ها وابسته شوند و اين امر موجب تخريب بيش از پيش جنگل در اين مناطق شده است. ۸۳ شهرستان و بیش از 19200 پارچه آبادی سکنه وجود دارد که کمی بیشتر از 30 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده است. همچنین بیش از 70 درصد از کل عشایر کشور در این محدوده بسر می برند و قریب به 63.142.273 واحد دامی که معادل 50 درصد از جمعیت دام کشور می‌باشد در این منطقه چرا می کنند.